Provozní řád

Zde ke stažení

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁJEMCE/PROVOZOVATELE

Název: Městská část Praha 6

Adresa:

Čs. armády 23
162 52 Praha 6
IČ: 00063703
DIČ: CZ27114112

Zastoupen: 

Název: SNEO, a.s.

Adresa:

Nad Alejí 1876/2
162 00 Praha 6
IČ: 27114112
DIČ: CZ27114112

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
2.1 PROVOZOVATEL ODPOVÍDÁ ZA:

 1. ostrahu vozidel po dobu jejich parkování od předání kontrolního dokladu po zaplacení parkovného zákazníkem po dobu provozu garáží;
 2. zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty garáží, včetně průjezdních vozovek, chodníků a pěších tras v areálu garáží;
 3. zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti přístupových komunikací ke garážím včetně pěších tras;
 4. provoz a funkci veškerého technologického vybavení garáží;
 5. odstranění vnesené vody do garáží kanalizačními svody. V případě nedostatečného odvodu zajistí odsátí vody jinou vhodnou technologií;
 6. organizaci provozu v garážích;
 7. škody způsobené na vozidlech a jejich nezbytném příslušenství, které vzniknou prokazatelně v průběhu parkování v prostorách garáží;
 8. zcizení garážovaných vozidel, po dobu jejich parkování v prostorách garáží;
 9. cenotvorbu parkovného v garážích, vyjma ceny za dlouhodobý pronájem parkovacích míst vozidel, jejichž provozovatelé mají trvalý pobyt, sídlo podnikání, či provozovnu na území městské části Praha 6 a kteří mají s provozovatelem garáží řádně uzavřenou nájemní smlouvu na příslušné parkovací místo. Tato cena je stanovena vlastníkem objektu Garáže Prašný most Hlavním městem Prahou. 
 10. viditelné umístění ceníků a provozní doby garáže a označení provozovny služeb;
 11. správnost a úplnost daňového dokladu o zaplaceném parkovném předaném zákazníkovi;
 12. viditelné označení obsluhy garáží stejnokrojem, jmenovkou a obchodním jménem provozovatele;
 13. umístění a stav dopravního značení garáží v souladu s příslušnou právní normou;
 14. protipožární ochranu;
 15. dodržování hygienických předpisů v prostorách garáží.

2.2 PROVOZOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA:

 1. poškození, ztrátu či odcizení věcí, které nejsou nezbytným příslušenstvím vozidla;
 2. škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla a provozovatel nemohl škodě zabránit a viník je provozovateli znám, v tomto případě uplatňuje poškozený náhradu škody přímo u této osoby;
 3. škodu na vozidle a jeho příslušenství, u které nebylo prokázáno, že vznikla úmyslně v prostoru garáží po dobu jeho parkování;
 4. odcizení vozidla způsobené osobou, která se prokázala kontrolním dokladem, nebo jejíž totožnost byla prokazatelně zjištěna.

2.3 PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN:

 1. vybírat parkovné a ceny za poskytnuté služby;
 2. jestliže se zákazník neprokáže při odjezdu kontrolním dokladem, zjistit jeho totožnost a nahlédnout do dokladů o vozidle;
 3. odmítnout ke střežení vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení ve smyslu tohoto provozního řádu;
 4. odmítnout parkování vozidla, ze kterého uniká PHM, olej, či jiné kapaliny nebo jinak ohrožuje čistotu v garážích, převážejícího hořlaviny, tlakové láhve, výbušniny, živá zvířata;
 5. přemístit vozidlo zákazníka z prostor garáže na jeho náklad, a to pouze v případě, že z vozidla začnou v průběhu parkování unikat PHM, olej či jiné kapaliny nebo bude jinak ohrožovat provoz garáže s tím, že tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi;
 6. umístit vozidlo zákazníka na jiné, provozovatelem či příslušnou třetí osobou určené místo v případě vzniku havárií a jejich odstraňování nebo v případě nutných stavebních úprav v prostorách garáže, a to pouze na nezbytně nutnou dobu, nebo v případě nezaplacení parkovného;
 7. organizovat a řídit provoz v garážích;
 8. vykázat z prostoru garáží osoby, které se zde pohybují nad rámec hygienického limitu 30 minut;
 9. vykázat z prostoru garáží osoby zjevně podnapilé či pod vlivem návykových látek.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PODNÁJEMCE/ZÁKAZNÍKA

3.1 PODNÁJEMNÍK/ZÁKAZNÍK JE POVINEN:

 1. a oprávněn parkovat s vozidlem jen na určených sektorech a stáních, resp. pouze na stání pronajatém mu smluvně;
 2. umístit vozidlo do vyznačených parkovacích míst tak, aby nepřekáželo jiným vozidlům v parkování, provozu či manipulaci;
 3. řádně zabezpečit vozidlo tak, aby nedošlo ke škodě, zejména jej uzamknout a zajistit všemi prostředky ve vozidle zabudovanými;
 4. dbát pokynů pracovníků obsluhy garáží a bezpečností agentury; 
 5. dodržovat dopravní podmínky pro provoz garáží, dbát dopravního značení a výstražných nápisů. Při jízdě je povinen dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích; 
 6. čipovou parkovací kartu, nebo parkovací lístek neponechávat v zaparkovaném vozidle;
 7. oznámit obsluze parkoviště poškození, která na vozidle jsou v době jeho příjezdu do garáží;
 8. v případě krátkodobého stání zaplatit před odjezdem parkovné a služby. Po zaplacení parkovného v automatické pokladně, nebo u obsluhy, je zákazník povinen do 20 minut opustit s vozidlem prostor garáží kteroukoli výjezdovou závorou; 
 9. v případě ztráty kontrolního dokladu /parkovací karty/ o zaparkování toto ihned nahlásit provozovateli, prokázat provozovateli svoji totožnost a umožnit mu nahlédnout do dokladů o vozidle a zaplatit poplatek za ztrátu parkovací karty /kontrolního dokladu/ ve výši 1.000,-Kč;
 10. oznámit pracovníkům obsluhy garáže neprodleně veškerá zjištěná zcizení či poškození vozidla, u nichž přichází v úvahu vznik odpovědnosti provozovatele a nemanipulovat s vozidlem do doby sepsání protokolu o škodě. Při vzniku škodní události vyplnit podle instrukcí pracovníků zajišťujících provoz garáží formuláře pro nahlášení škodní události pojišťovně a nechat potvrdit Policií ČR;
 11. neprodleně nahlásit pracovníkům obsluhy garáže škodu, kterou způsobil na jiném vozidle nebo na zařízení garáže;
 12. veškerá poškození a reklamace sepsat a uplatnit před opuštěním garáží;
 13. neponechávat ve vozidel věci a vybavení, které nejsou příslušenstvím vozidla;
 14. neprovádět v prostoru garáží opravy, údržbu a manipulovat s PHM a oleji;
 15. nemanipulovat s otevřeným ohněm a v prostoru garáží nekouřit;
 16. neponechávat v zaparkovaném vozidle tlakové nádoby, nebo stroje a přístroje, které mohou pracovat samočinně;
 17. nenechávat ve vozidle děti, nebo živá zvířata;
 18. neznečišťovat prostory garáží a příjezdové komunikace;
 19. nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou;
 20. počínat si tak, aby se předešlo či nedošlo ke škodám na zdraví či majetku a oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu nebezpečí hrozící škody nebo její vznik;
 21. zdržovat se v prostoru garáží pouze po dobu nezbytně nutnou k odbavení vozu;
 22. ve vozidle nepřespávat a nepobývat.

3.2 PODNÁJEMNÍK/ZÁKAZNÍK ODPOVÍDÁ ZA:

 1. všechny škody v plném rozsahu, které způsobil, a to v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

3.3 PODNÁJEMNÍK/ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO NA:

 1. bezvadný výkon služeb ze strany provozovatele a reklamovat případné vady a nedostatky;
 2. obdržení platného účetního dokladu o zaplacení parkovného a služeb;
 3. obdržet na požádání k nahlédnutí provozní řád;
 4. obdržet výtisk hlášení o škodě pojišťovně podepsaný obsluhou garáží.

4. DOPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ GARÁŽÍ

 1. Stání v 1. PP (95 stání) jsou určena výhradně pro dlouhodobé parkování vozidel. V tomto podlaží je 6 parkovacích míst pro motocykly a jsou zde umístěna 2 místa pro dobíjení elektromobilů (provedena příprava silového napájení, nejsou osazeny dobíjecí stanice).
 2. Stání ve 2. PP (119 stání) je určeno výhradně pro krátkodobé parkování vozidel. Ve 2. PP podlaží je rovněž vyhrazeno 8 parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 9 parkovacích míst pro motocykly. Jsou zde umístěna i 2 místa pro dobíjení elektromobilů (provedena příprava silového napájení, nejsou osazeny dobíjecí stanice).
 3. Stání ve 3. PP (142 stání) jsou určena výhradně pro dlouhodobé parkování vozidel. V tomto podlaží je 11 parkovacích míst pro motocykly a jsou zde umístěna 2 místa pro dobíjení elektromobilů (provedena příprava silového napájení, nejsou osazeny dobíjecí stanice).
 4. Plocha garáží je rozdělena na jednotlivá parkovací stání, která jsou označena čísly.

5. PROVOZNÍ DOBA GARÁŽÍ

Garáže jsou provozovány celoročně a nepřetržitě v průběhu celého týdne včetně sobot a nedělí a svátků.

6. CENA ZA GARÁŽOVÁNÍ – PARKOVNÉ

Parkovné v garážích je stanoveno smluvně a je uvedeno ve smlouvě s podnájemcem/zákazníkem nebo v ceníku, který je zveřejněn na vjezdech do garáží a u pokladních míst.


7. PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění provozovatelem.

V Praze dne 07. 06. 2018
(den zveřejnění provozovatelem objektu Garáží Prašný most)